ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 21.02.2017

Длъжност: Старши експерт "Образователни програми и паркова инфраструктура"
Звено: ДПП Беласица

Планира, организира и координира провеждането на образователни програми с местното население и посетителите на парка. Организира изграждането и функционирането на главните и второстепенни посетителски и информационни центрове на парка. Планира и координира разработването, издаването и изработването на информационни, рекламни, сувенирни и др. популярни материали за парка. Осигурява и извършва постоянен специализиран мониторинг и контролира туристическите дейности в границите на парка. Координира реализацията на туризъм с водачи. Организира и участва в обучението на кадрите за тази дейност. Участва във водачество на туристи. Поддържа архив и база данни за рекреационния и туристически потенциал, както и за културно-историческите обекти на територията на парка и прилежащите райони. Организира и реализира дейности по опазване на културното и историческото наследство съвместно с местните органи и поделения на Министерство на културата. Поддържа връзки и координира дейността на ДПП “Беласица" с общинските администрации, областните администрации, средствата за масова информация, учебните заведения, неправителствените природозащитни организации и др. Контролира всички строителни, инфраструктурни, рекреационни и туристически дейности в границите на парка, независимо от техния организатор и изпълнител, като следи за съблюдаването на ПУ в частите му: строителство, инфраструктура, рекреационен капацитет, мероприятия за осигуряване безопасността на посетителите и мероприятия за опазване на околната среда. Планира, осигурява и контролира изграждането и поддържането на туристически маршрути, кътове за почивка, обозначителни информационни табла, заслони и други паркови и архитектурни елементи за нуждите на туризма и отдиха.

Материали