ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 28.03.2017

Длъжност: Старши счетоводител в Дирекция на Природен парк ”Беласица”
Звено: ДПП Беласица

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ контрол по спазване на платежната и финансовата дисциплина, правилното оформяне на първичните и официални счетоводни документи. Организира цялостната финансово-счетоводна дейност в ДПП „Беласица“ в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Националните счетоводни стандарти и Счетоводната политика. Съставя и подписва месечните, тримесечните и годишните отчети за касовото изпълнение на бюджетните сметки и приложенията към тях. Участвува в изготвяне на проекто-бюджети на администрацията, анализи и управление на бюджетни разходи, изготвяне на вътрешни правила в областта на счетоводството и контрола, осчетоводяване на проекти, работа с динамична нормативна база, работа със СЕБРА, визия за развитие на системите за финансово управление и контрол. Работи с нормативната уредба в бюджетното счетоводство, изготвя месечни ведомости за заплати, изготвя регистрира и отрегистрира трудови договори, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяване на трудовото и служебното правоотношение. Подписва заедно с директора всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за дирекцията, подписва баланса и счетоводните отчети, както и всички отчети и сведения, които произтичат от счетоводните записвания.

Материали