ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 01.09.2017

Длъжност: Дирекция на Природен парк "Беласица" обявява конкурс за длъжността старши експерт "Образователни програми и паркова инфраструктура"
Звено: ДПП Беласица

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове (КДА) и съгласно утвърдена длъжностна характеристика, за заемане на длъжността:

2.1. Образование - висше;

2.1.1. Предпочитани специалности:

"Екология и опазване на околната среда", "Екология", "Горско стопанство" и други

еквивалентни;

2.1.2. Образователна степен - бакалавър.

2.2. Професионален опит - 1 (една) година стаж по специалността;

2.3. Ранг - V младши;

2.4. Вид правоотношение - служебно;

2.5. Допълнителна квалификация/обучение:

2.5.1. Компютърна грамотност.

Материали