ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 09.10.2017

Длъжност: Главен специалист – горски инспектор
Звено: ДПП Беласица

І. За длъжността „Главен специалист – горски инспектор”, в Дирекция на Природен парк „Беласица“ – с. Коларово, община Петрич.

Брой работни места за които се обявява конкурса 1 (едно) работно място.

ІІ. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1. Минимални изисквания:

1.1. Образователна степен – средно лесовъдско образование;

1.2. Специалност – „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд” или „техник-технолог”, или професия „техник-лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗНП, ЗПОО и ЗСООМУП;

1.3. Професионален опит – 2 (две) години стаж по специалността.

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  да отговарят на условията по чл.198 от Закона за горите и чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

ІІІ. Начинът за провеждане на конкурса:

Тест и интервю с кандидатите.

ІV. Етапи на провеждане:

1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура;

2. Допускане на кандидатите;

3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати;

4. Провеждане на конкурса.

Материали