ДПП Беласица | Обява за работа

Дата на валидност: 16.10.2020

Длъжност: Конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор”, в Дирекция на Природен парк „Беласица“ – с. Коларово, община Петрич.
Звено: ДПП Беласица

Минимални изисквания:

- Образователна степен – средно лесовъдско образование;

- Специалност – „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд” или „техник-технолог”, или професия „техник-лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗНП, ЗПОО и ЗСООМУП;

- Професионален опит – не се изисква.

Материали