НачалоНовини 2020/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.10.2020 - !!! На вниманието на търговците, вписани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите /ЗГ/ за извършване на дейности в горски територии

Всички търговци, в т.ч държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, когато самостоятелно извършват дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5,  вписани в публичния регистър на ИАГ за извършване на дейности в горски територии са длъжни съгласно чл. 247 от ЗГ да уведомяват ИАГ в 14 /четиринадесет/ дневен срок за всички промени във вписаните обстоятелства по чл. 242 от същия закон, а именно:

При прекратяване на представения в ИАГ трудов договор с лесовъда вписан в удостоверението на търговеца;

При промяна на декларирани обстоятелства: 

- че не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 

- не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 

- няма парични задължения към държавата или към общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове; 

- като управител или в управителен орган не участва лице, отписано от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 - 8 през последните 24 месеца, предхождащи датата на подаване на заявлението за регистрация /при промяна на управител и собственик/;

При промяна на управителя/директора и/или собственика на търговеца;

При промяна на седалището на търговеца/горското/ловното стопанство;

При промяна на правната форма на търговеца;

При прекратяване на юридическото лице.

За вписване на промяна се подава заявление по образец, освен в случаите на промяна на управител и собственик, за което се подава уведомително писмо /свободен текст/, към което се прилагат декларации по образец /Приложение 2 и 4 към Заповед № 371/19.04.2018г. на изпълнителния директор на ИАГ/.

Заявлението и декларациите се качени на интернет – страницата на ИАГ – www.iag.bg в раздел ”документи - приложения” /образци към Заповед № 371/19.04.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ/.

При констатиране от страна на ИАГ на извършена промяна и неизпълнение на разпоредбата на чл. 247 от ЗГ търговците, в т.ч държавните горски и ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на ИАГ, се отписват от регистъра.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност