НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.07.2021 - Определен е съставът и Правилникът за работа на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите

Със Заповед № 647/ 26.07.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите е определен съставът на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите. За дейността на работната група е изготвен и утвърден Правилник. 

Консултативната работна група ще подпомага Изпълнителна агенция по горите при изпълнение на дейностите по отношение на формирането на политиката в горския сектор; опазване на горите; поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти, отчитайки търсенето им на пазара, без да се нарушава природосъобразното стопанисване на горските територии; поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания; насърчаване на изследователската дейност в областта на горското стопанство.

Първото заседание на Консултативната работна група ще се проведе на 13 септември 2021 г. от 10.00 ч. в зала 500 на Изпълнителна агенция по горите при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на предложения за подобряване на контролната дейност на Изпълнителна агенция по горите.

2. Други

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилника за работа на Консултативна работна група към Изпълнителна агенция по горите, членовете на Консултативната работна група могат да предлагат и други въпроси за включване в дневния ред.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност