НачалоНовини 2011/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

16.06.2011 - Министерският съвет на Република България прие Постановление за приемане на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите

Министерският съвет на Република България прие постановление на Министерски съвет за  приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите.
 С приемането на Закона за горите бяха извършени съществени промени в нормативната уредба на горския сектор. С извършеното преструктуриране на сектора, от една страна, се обособи държавна горска администрация с контролни функции и обществени функции, в лицето на Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена, а от друга - държавни горски предприятия, които да осъществяват стопанската дейност в отрасъла. По този начин отпадна възможността ИАГ и нейните структури да участват пряко и косвено в управлението на държавните предприятия в горския отрасъл, като функциите, които ще осъществяват върху всички собственици на горски територии, са само контролни. Преразпределянето на функциите между агенцията и Министерство на земеделието и храните наложи необходимостта от приемането на изцяло нов Устройствен правилник на Изпълнителна агенция по горите. Общата администрация е структурирана в две дирекции „Финансово-стопански дейности” и „Административно, правно и информационно обслужване”. Специализираната администрация се състои от четири дирекции - „Инвентаризация и промени в горските територии”, „Гори и лесовъдски дейности”, „Опазване на горите и лов” и „Проекти и международни дейности”, както и звено „Вътрешен одит”.
С приемането на предлаганите актове числеността на персонала ще се измени по следния начин:
• В Изпълнителна агенция по горите ще се редуцира от 179 на 155.
• В регионалните дирекции по горите ще се редуцира от 1800 /в сега действащото постановление за приемане на Устройствения правилник на ИАГ поради грешка в пресмятането е записана численост 1880/ – на 1565 щ. бр.;
• В специализираните териториални звена ще се редуцира от 319 на 280 щ. бр. във връзка с изпълнение на мярка 57.5 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за периода август 2010 – февруари 2011 г., приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. Предвижда се закриване на „Тополово стопанство – Пазарджик”, което към настоящия момент е специализирано териториално звено към ИАГ /погрешно изписано в мярката като „Опитната станция по лесозащита – София” – звено, което не съществува/.
• Общата численост на администрацията в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена ще се промени от 2298 на 2000 щатни бройки. (Числото 2298 е изчислено като сбор на числото 2119 - обща численост на персонала в структурите и териториалните звена на ИАГ съгласно чл. 2 от Постановление № 339 на Министерския съвет от 2009 г. и числото 179 – численост на ИАГ съгласно действащия устройствен правилник на агенцията). По този начин се изпълнява мярка 57.2 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за периода август 2010 - февруари 2011 г., за оптимизация на служителите с около 300 щ. бр. в сектора.
С влизането в сила на Закона за горите, се създадоха 6 държавни горски предприятия, чийто основни функции са свързани с изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост и изпълнението на ловностопанските планове в държавните горски и държавните ловни стопанства.
Новите правомощия на министъра на земеделието и храните като орган на управление на тези предприятия, както и правомощията по осъществяване на държавната политика в областта на горското стопанство налагат изменение в Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните. Предвижда се тези правомощия да бъдат разпределени между дирекция „Управление на собствеността и държавно участие” (УСДУ) и дирекция „Стратегическо планиране” (СП) в Министерство на земеделието и храните, съобразно техните функции. Това ще наложи и промяна в числеността им, като щатните бройки в дирекция „УСДУ” от 40 ще се увеличат на 50, а в дирекция „СП” от 14 на 19. Това увеличение ще се отрази върху числеността на общата и на специализираната администрация на министерството, респ. на общата численост на персонала. С новото разпределение числеността на общата администрация в Министерство на земеделието и храните ще се промени от 141 на 151, а на специализираната администрация - от 338 на 343 щ. бр.
Проектът предвижда общо намаление на числеността на администрацията в сектора (за МЗХ и ИАГ) с 283 щатни бройки.

 

 
 
 

Коментари

20.06.2011, 08:41 ч., От: Иванова, Заглавие: Относно дейността на ИАГ
Чета че се намалява числеността на ИАГ.Не знам как ще се отрази това на работата.Сега се чака с месеци защото били претрупани с преписки,а след това?Подала съм документи през март за предварително съгласуване за смяна на предназначението на горски фонд на общинска гора.В закона е записано ,че се разглеждат в едномесечен срок.Няма такъв срок, не се разглеждат и по вх.№ и дата.Трудно се откриват преписките из агенцията.Били претрупани от преписки, а от началото на годината са излезли 12 протокола, като има разгледани по 5-6 преписки на комисия.Каквото и търпение да има човек то все някога свършва.Желая по-добра работа на агенцията.

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност