НачалоНовини 2011/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.06.2011 - Изпълнителният директор на ИАГ издаде указания за условията и реда при издаването на позволителни за сеч

Изпълнителният директор на ИАГ издаде указания за условията и реда при издаването на позволителни за сеч. Те ще са валидни до приемането на Наредбите по Чл.18 и Чл. 101 от Закона за горите.

С издадените указания се подпомага дейността на собствениците на горски територии, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и лицата, регистрирани за упражняване на лесовъдска практика.

В 23 точки са регламентирани отговорностите и задълженията по издаването на позволителните за сеч, реда за тяхното провеждане и необходимите документи. За горските територии, които са държавна собственост или са предоставени за управление въз основа на договор, разрешителните се издават от директорите на съответното ДГС или ДЛС. За общинските гори, кметът на съответната община оправомощава лице с висше лесовъдско образование, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика, което издава позволителните. Частните собственици могат да го получат от регистрирано лице, имащо право да извършва лесовъдска практика, както и от оправомощените лица за държавни и общински гори.   

Сечи в горите могат да се провеждат въз основа на издадено позволително, когато насажденията са предвидени за сеч в горскостопански план, програми за ловностопански дейности и за дейности по опазване от пожари. Дървесината също така трябва да е маркирана и да има изготвен карнет-опис и одобрен технологичен план за добив. Позволителните се издават поотделно за всяко насаждение или за имот и насаждение и в него се определят сроковете за сеч и извоз. По обективни причини времетраенето може да бъде продължавано само от лицата, издали разрешителните.

Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на ИАГ от лицата, имащи право за ги издават, на които им е предоставен код за достъп до системата. Това е напълно нова практика, която ще позволи воденето на регистри и осъществяването на контрол при извършване на сечи в горските територии. Воденето на книги за ползване при извършването на сечи по досегашния ред се запазва.

 

 
Документи
 
Свързани новини
 

Коментари

21.06.2011, 10:46 ч., От: лъвица, Заглавие: лъвица
Може ли да не се редактират мненията , а направо да се публикуват.....това си е цензура!

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност