НачалоНовини 2011/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.06.2011 - Промяна на чл. 74 от проекта на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за продажба на добитите от тях дървесина и недървесни горски продукти

Във връзка с постъпили предложения относно реда за продажба на дървесина по ценоразпис, чл. 74 от проекта на Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за продажба на добитите от тях дървесина и недървесни горски продукти се изменя, както следва :

Чл. 74. (1) Продажба по ценоразпис се извършва на:

1. суха и паднала дървесина в резултат от биотични и абиотични въздействия;

2. отсечена и неизвозена дървесина в сечищата, след поваляне на стъблата, и/ или кастрене, и/ или разкрояване, и/ или рампиране, при провеждане на сечи, с изключение на  възобновителни сечи във високостъблени гори;

3. остатъци от дървесина в сечища, след тяхното освидетелстване;

            4. дървесина от склад;

            5. специфични асортименти, които се различават съществено по качество и размери от обичайно добиваните или от съществуващите стандарти;

            6. стояща дървесина на корен.

            (2) Право да закупуват дървесина по реда на ал. 1 имат:

            1. физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба :

            а) в случаите на закупуване на дървесина от склад;

            б) в случаите на закупуване на дървесина по реда на ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 6, когато лицата имат постоянен адрес в общината, в която ще се извършва добива.

            2. училища, социални домове, детски заведения, религиозни институции, места за лишаване от свобода, военни поделения, културни институции на бюджетна издръжка, без право на продажба;

            3. юридически лица и еднолични търговци - по реда на ал. 1, т. 4 и 5.

            (3) В случаите по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 6 на лицата по ал. 2, т. 1 и т. 2, се издава позволително по образец от директора на ДГС/ДЛС или от оправомощено от него лице – за горски територии - държавна собственост, съответно от кмета на общината или от оправомощено от него лице за горски територии - общинска собственост.

            (4) Цените за продажба на дървесина по ценоразпис  се определят от:

            1. директора на съответното държавно горско или държавно ловно стопанство:

            а) чрез калкулация на действителните разходи - в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 6;

            б) въз основа на средно претеглената цена за съответния асортимент, достигната на последната сесия в съответното териториално поделение, увеличена с търговска надценка за продажба на дребно - когато купувачи са лицата по ал. 2, т. 3.

            2. кмета на общината - за дървесина от горските територии – общинска собственост.

            (5) Ценоразписът се утвърждава от:

            1. директора на държавното предприятие за всяко териториално поделение по предложение на директорите на съответните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства - за дървесината добита от горски територии –държавна собственост;

            2. директорите на учебно- опитните горски стопанства и държавните ловни стопанства по Приложение № 2, т. 26 и 27 от Закона за лова и опазване на дивеча – за дървесината добита от горските територии, предоставени им за управление;

            3. общинския съвет - за дървесината добита от горски територии - общинска собственост.

            (6) Ползването на дървесина по реда на ал. 1, т. 6 се извършва само при :

            1. провеждане на отгледни сечи във високостъблени гори с възраст до 40 години;

            2. санитарни и технически сечи;

            3. провеждане на сечи в нискостъблените и в издънковите гори за превръщане;

            4. санитарно прочистване.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност