Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 18.08.2021

Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Русенски Лом”, гр. Русе.
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

- Кандидатът трябва да има завършено висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или висше образование по специалност "Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна степен "магистър"; 

- Кандидатът да има минимум 5 /пет/ години трудов стаж по специалността, придобит след завършване на висшето образование.

Материали