НачалоНовини 2023/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

17.05.2023 - Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча и плана за ползването му през 2023 година

Ловният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси и плана за ползване на дивеча за 2023 г. на проведеното първо за тази година заседание. 

Анализът на данните от таксацията сочи увеличение на запасите, в сравнение с миналата година, на всички видове дивеч, с изключение на кеклика. 

Като цяло при едрия дивеч във всички ловостопански райони се отчита формиране на дивечови популации, които постепенно нарастват.

Общата численост на благородния елен в държавните ловностопански райони и в ловностопанските райони на ловните дружини е над 38 400. В сравнение с миналата година увеличението е 8,6%. По-голям ръст на тези запаси се отчита в ловностопанските райони от териториалния обхват на регионални дирекции по горите Шумен, Велико Търново, Русе и Ловеч, което е резултат от редовното подхранване на дивеча, борбата с бракониерството и отстрела на хищници.

Запасът от елен лопатар се е увеличил с 4,5% като числеността  му в страната е над 12 100.

При сърната той е близо 135 000 бр. с 3,0% повече от 2022 г., но като цяло е под допустимия за страната. 

При анализа, след извършената таксация на дивата свиня, се наблюдава тенденция на увеличение на запасите. В ловностопанските райони, където дивата свиня беше изчезнала като ловен вид породи заболяването Африканска чума по свинете, се наблюдава завръщането й. Увеличението на запаса на този вид дивеч в сравнение с предходната година е с 6,8%. Поради наличието на вторични огнища на АЧС и тази година ловните излети ще се провеждат при строго спазване на мерките за биосигурност. 

С 10% се е увеличил броят на дивите кози като на територията на страната техния брой е близо 3 700.

Броят на муфлоните е над 4 500, с 5,7% повече в сравнение с 2022 г. 

При глухара запасите се стабилизират и през тази година увеличението на броя им е с 6,7% в сравнение с 2022 г.

Малък е ръстът на увеличение на запасите от дребен дивеч, а при кеклика той е с 0,6% по-малък в сравнение с предходната година. Поради слабото му разселване и намаляването на естествените му местообитания, видът е застрашен от изчезване.

Таксацията и тази година сочи, че числеността на хишниците е висока и за възпроизводството на останалия дивеч се налага необходимостта от целенасочено регулиране на популациите им. 

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър.  През 2023 г. Усилията отново ще бъдат насочени към справянето с бракониерството във всичките му форми, изпълнение и контрол на планираните дивечовъдни мероприятия, разселването на дивеча, стриктното спазване на правилата и мерките при провеждане на ловните излети и др. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси на видовете дивеч и борбата със заболяването Африканска чума по свинете. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.