НачалоНовини 2011/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.05.2011 - Обявен е пожароопасният сезон в горите в още десет области на страната

С цел осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горския фонд и на основание Закона за горите, е обявен пожароопасния сезон на територията на още десет области на страната – Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кюстендил, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора и Ямбол. 

Според разпоредбите обявяването на пожароопасния сезон в горските територии става по предложение на директора на регионалната дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето й. За отделните области периодът е различен поради спецификата на съответния район. Датите обхващат периода от началото или средата на месец май до края на месец октомври.   

Предвидени са забранителни и организационни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по малко от 100 м. от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
Особено внимание трябва да се обърне на контрола по почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. 

Всички регионални дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ продължават изпълнението на годишните си оперативни планове за опазване на горите от пожари и актуализират програмите си за действие при гасене на пожари.

По данни на Изпълнителната агенция по горите от началото на годината общата опожарена горска площ на територията на страната е 17 539 дка, от които над 11 хил. дка са от държавния горски фонд. Основните причини за възникването на пожарите са човешка небрежност.

През 2010 г. бе подписано споразумение за сътрудничество между ИАГ и Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, в резултат на което вече се разработват и предоставят специфични прогнози и сигнали за топлинни аномалии на територията на страната. От съществена важност е и сътрудничеството с Центъра за аерокосмическо наблюдение към ГД „ПБЗН” – МВР.

 
 
Свързани новини