НачалоНовини 2011/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

30.06.2011 - През месец юли започва картирането на защитените зони, сред които са териториите и на природните паркове към ИАГ

Сто и двадесет екипа от еколози, биолози и експерти в областта на природозащитата ще извършват теренни проучвания на териториите на 349-те български защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, сред които са и природните паркове.
От всички защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в Европа, обявените в България са най-голям брой. В момента имаме 118 защитени зони по Директивата за птиците и 231 зони по Директивата за местообитанията.  Мрежата заема малко над 34% от територията на България.
Целта на проекта е в национален мащаб по едни и същи методики да се извършат теренни проучвания за картиране и определяне на природозащитното състояние на 87 природни местообитания и 119 вида (безгръбначни животни, риби, земноводни, влечуги, бозайници, прилепи, висши растения и мъхове), както и проучвания за миграционните трасета на 40 вида птици от мрежата НАТУРА 2000.